که مازندران شهر ما یاد باد **** همیشه بر و بومش آباد باد

سجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو