سجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو

خلیج فارس

 

چو ایران نباشد تن من مباد                        بدین بوم و بر زنده یک تن مباد

اگر سر به سر تن به کشتن دهیم             از آن به که کشور به دشمن دهیم

دریغ است ایران که ویران شود                 کنام پلنگان و شیران شود

 

روز دهم اردیبهشت ماه، روز خلیج فارس گرامی باد.

 

[ ۱۳٩٠/٢/۱۱ ] [ ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ ] [ سجرو ] [ نظرات () ]