خلیج فارس

 

چو ایران نباشد تن من مباد                        بدین بوم و بر زنده یک تن مباد

اگر سر به سر تن به کشتن دهیم             از آن به که کشور به دشمن دهیم

دریغ است ایران که ویران شود                 کنام پلنگان و شیران شود

 

روز دهم اردیبهشت ماه، روز خلیج فارس گرامی باد.

 

/ 3 نظر / 19 بازدید
روجا

آری این چنین است برادر ...

ابراهیم

[گل][لبخند][خنده][گل][تایید][خداحافظ]

ابراهیم

[گل][لبخند][خنده][گل][تایید][خداحافظ]